people Welcome to Britannia Inn
Card Bingo & Karaoke

Come and join our Card Bingo & Karaoke night from 5:00pm.

Disco

Come and join our disco night from 7:00pm to 11:30pm

Karaoke

Come and join our Karaoke Night

Starts 7pm

Bingo & Karaoke

Come and join us for Bingo and Karaoke - 2.00pm start for Bingo.